Конкурс за најдобар млад преведувач

Конкурс за најдобар
млад преведувач

Конкурсот е отворен за млaди преведувачи, до 26 години, кои може да достават преводи од литературни дела (или извадоци од литературни дела) објавени во последните 3 години на некој од 24-те службени
јазици на ЕУ на некој од јазиците што се зборуваат во земјата.

КРАЕН РОК ЗА ПРИЕМ НА ПРИЈАВИТЕ:

02 април 2023 година